Metode

Metode beskrivelse

Det metodiske grundlag for klinikkens arbejde er ISTDP, som oversat til dansk står for Intensiv dynamisk korttidsterapi. Metoden har de senere år vundet stadigt større terræn i dansk sammenhæng og har i flere især canadiske undersøgelser vist sig effektiv i behandlingen af psykiske og psykosomatiske lidelser.

Særligt vil der være fokus på klientens evne og vilje til at etablere kontakt med eget følelsesliv i både verbal og fysisk/kropslig forstand, idet psykiske vanskeligheder i mange tilfælde skyldes underliggende problemer med følelsesregulering.

Netop på det følelsesmæssige område adskiller ISTDP sig væsentligt fra andre terapeutiske retninger, idet der ikke alene inviteres til fuld kontakt med betydningsfulde følelser men ydermere arbejdes på at “gå i dybden” med disse følelser. Dette dybdegående arbejde gennemføres ved hjælp af visualisering og billeddannelsesteknikker, hvorved klienten bringes i kontakt med ubevidst materiale. Dette ubevidste materiale er ofte af afgørende karakter i forhold til opnåelsen af fuld indsigt i baggrunden for de aktuelle psykiske vanskeligheder.

Den terapeutiske proces

I ISTDP arbejdes der fra første session intensivt og fokuseret på at styrke klientens engagement og følelsesmæssige investering i den terapeutiske proces. For selvbetalere gennemføres første session som en prøveterapi på 2-3 timer, mens der for sygesikringsklienter anbefales en dobbeltkonsultation på 1 1/2 time som indledning af behandlingsforløbet. En relativt hurtigt opfølgende session danner baggrunden for det videre terapeutiske arbejde, der typisk omfatter sessioner ugentligt eller hver 14. dag á 50 – 60 min. varighed for selvbetalere og 45 – 50 min. varighed for sygesikringsklienter.

Blokterapi for selvbetalere

Blokterapi er en mulighed i de tilfælde, hvor du som klient pga. geografisk afstand, arbejdsmæssige forhold el. lign. ikke har mulighed for at møde til sessioner ugentligt eller hver fjortende dag. Blokterapien kan således placeres med længere interval og hver session kan vare op til 3-4 timer.

I særlige tilfælde kan der træffes aftale om intensiv blokterapi, der kan strække sig over en hel dag og op til tre dage. Der vil typisk være tale om en 3 timers session om formiddagen og en to – tre timers session om eftermiddagen. En sådan intensiv proces kræver, at klienten afsætter tiden imellem sessionerne til refleksion over den terapeutiske proces og det terapeutiske materiale.

ISTDP og neurovidenskab

Metoden er oprindeligt udviklet af den iransk-canadiske psykiater Habib Davanloo og kan anvendes i forhold til et bredt spektrum af problemstillinger, idet den indeholder særligt udviklede teknikker til afklaring og vurdering af en klients psykiske vanskeligheder. Endvidere integrerer ISTDP flere hovedelementer fra andre terapeutiske retninger såsom gestalt terapi, kognitiv terapi og analytisk terapi, ligesom den indeholder elementer fra meditationspraksis.

Grundlæggende er der tale om en oplevelsesorienteret og følelsesfokuseret metode, hvor undersøgelsen af sammenhængen mellem tanker, adfærd, fysisk/kropslige fornemmelser og underliggende følelser spiller en central rolle. Relationen mellem terapeut og klient er et bærende element i arbejdet, og du vil som klient opleve en terapeut, der vedholdende og aktivt inviterer dig til åbent at dele dine oplevelser “her og nu” i terapirummet med terapeuten.

Det er ved nogle få undersøgelser påvist, at effektiv psykoterapi over tid ikke blot ændrer processer i hjernen men sågar forårsager forandringer i hjernens struktur. ISTDP’s ambition er fortløbende at udvikle sig i takt med nyere neurologisk forskning og integrere disse forskningsresultater i det terapeutiske arbejde. På denne baggrund vægtes en stærk positiv relation terapeut og klient imellem, ligesom et bærende element i terapien er klientens egen motivation og positive målsætning i forhold til det terapeutiske arbejde. Der arbejdes derfor heller ikke alene på at fjerne symptomer eller uhensigtsmæssige tanker og adfærd men ydermere på at styrke, opbygge og videreudvikle den bagvedliggende sunde del af en klients personlighed.